Obligatii operator RSVTI

ORDIN Nr. 130 din 10 mai 2011: pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 6 iunie 2011

Extras din Ordinul 130 / 2011

Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice si juridice autorizate ca operatori RSVTI

SECTIUNEA a 2-a

ART. 39

(1) In exercitarea activitatii, persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI au obligatia sa supravegheze ca masurile impuse de legislatia in vigoare privind functionarea, exploatarea, precum si intretinerea si repararea instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR sa fie efectuate in conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.

(2) In acest sens, operatorul RSVTI – persoana fizica are urmatoarele obligatii specifice:

a) sa identifice toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;

b) sa permita numai functionarea echipamentelor/instalatiilor autorizate si inregistrate la ISCIR;

c) sa solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice prevad acest lucru;

d) sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat in conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale acestora;

e) sa se asigure ca utilizarea instalatiei/echipamentului se face numai de catre personalul de deservire autorizat/instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echipamentelor;

f) sa anunte de indata ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta si sa asigure oprirea acestora din functiune si, daca este posibil, izolarea acestora in vederea cercetarii;

g) sa solicite in scris conducerii detinatorului/utilizatorului oprirea unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;

h) sa solicite autorizarea functionarii numai a instalatiilor/echipamentelor care indeplinesc conditiile de introducere pe piata, conform legislatiei in vigoare;

i) sa verifice existenta documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

j) sa intocmeasca si sa actualizeze evidenta centralizata pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevazut in anexa nr. 9;

k) sa instruiasca si sa examineze anual personalul de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echipamentelor;

l) sa asigure existenta la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor in care aceasta/acesta este inglobata/inglobat;

m) sa solicite in scris detinatorului/utilizatorului oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice in utilizare;

n) sa propuna in scris conducerii detinatorului/utilizatorului planul de verificari tehnice in utilizare aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;

o) sa urmareasca eliminarea neconformitatilor constatate cu ocazia efectuarii verificarilor tehnice in utilizare;

p) sa verifice si sa vizeze registrele de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;

q) sa urmareasca pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice in utilizare;

r) sa participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile/echipamentele ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

s) sa informeze in scris ISCIR, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de instalatii/echipamente, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;

t) sa anunte ISCIR in vederea scoaterii din evidenta a instalatiilor/echipamentelor casate, in cel mult 15 zile de la data casarii;

u) sa anunte ISCIR, in termen de 15 zile, despre oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor care intra in conservare si sa urmareasca realizarea lucrarilor de conservare;

v) sa anunte in scris ISCIR, in termen de cel mult 15 zile, incetarea raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;

w) sa respecte prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR si celelalte dispozitii legale in domeniu.

(3) In afara obligatiilor prevazute la alin. (2), persoana juridica autorizata ca operator RSVTI are urmatoarele obligatii specifice:

a) transmiterea catre ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnati pentru fiecare detinator/utilizator;

b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizati sa respecte obligatiile prevazute la alin. (2) si cele din prescriptiile tehnice aplicabile;

c) informarea in scris a ISCIR, in termen de 15 zile, asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei;

d) sa nu permita desfasurarea activitatii cu operatori care nu detin la momentul efectuarii activitatii de supraveghere tehnica o autorizatie valabila.

Extras din R1/2010

SECTIUNEA a 5-a

Obligatiile si responsabilitatile RSVTI

Art. 131  RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:

a) raspunde, impreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta in functionare a masinilor de ridicat;

b) sa vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea  si aplicarea  stampilei in registru;

c) sa verifice lunar functionarea dispozitivelor de siguranta si sa mentioneze acest lucru in registru de supraveghere;

d) sa efectueze verificarile tehnice conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, dupa obtinerea imputernicirii scrise din partea ISCIR;

e) sa transmita la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit imputernicire, in termen de 15 zile de la intocmire;

f) sa anunte de indata producerea unei avarii sau a unui accident;

g) sa efectueze examinarea personalului de deservire  si a personalului auxiliar de deservire, cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile; sa organizeze reexaminarea periodica anuala a personalului de deservire  si a personalului auxiliar de deservire, sa participe in comisia de reexaminare  si sa consemneze in autorizatie/carnet rezultatul examinarii;

h) sa coordoneze actiunea de ridicare a unei sarcini, in cazul in care aceasta se efectueaza cu ajutorul a doua masini de ridicat.